Phát triển Web application và Thương mại điện tử

 

Phát triển ứng dụng phần mềm tùy chỉnh của chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện cho các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ trải rộng từ các ứng dụng máy khách và các ứng dụng doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phát triển ứng dụng tùy chỉnh sau:

  • Phát triển ứng dụng Desktop
  • Phát triển ứng dụng web
  • DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN